Adatvédelem – GDPR

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INTRODUCERE

Școala Populară de Artă și Meserii „Vámszer Géza”, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Gál
Sándor nr.9, jud.Harghita, având CIF 11658460, nr. tel. 0266 310 884, email:
nepiskola@gmail.com, website: www.visuart.ro/nepiskola, în calitate de operator de date cu
caracter personal (cu nr. ………….), prin intermediul serviciului secretariat și contabilitate
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate și
manuale, doar în scopuri legale, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și legislația națională în
vigoare privind protecția și securitatea datelor personale (Legea nr.190/2018).
CE DATE PERSONALE COLECTĂM PRIN SITE-UL NOSTRU
Categoriile de date cu caracter personal ce sunt supuse prelucrării de către noi sunt,
fără a avea caracter exhaustiv, următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr.
CI/Pașaport/buletin, data și locul nașterii, cetăţenia, semnătura, datele consemnate în
actele de stare civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie
familială, asigurări de sănătate și sociale, date bancare, accidente de muncă, datele
consemnate în Curriculum Vitae, situaţia medicală, informaţii cu privire la studiile
efectuate/absolvite, inclusiv note/medii obţinute pe parcursul studiilor.
Școala Populară de Artă și Meserii „Vámszer Géza” colectează și o serie de informaţii
care nu au caracter obligatoriu (de ex. adresa de email, numărul de telefon) în vederea
îmbunătăţirii procesului de comunicare. În cazul cursurilor online, prelucrăm și date
privind imaginea, cum ar fi imagini/fotografii sau înregistrări video.
Datele cu caracter personal sunt preluate de la următoarele categorii de persoane fizice:
elevi/cursanți, părinți, reprezentanți legali, alți membri ai familiei, candidați la testele
sau examene, viitorii elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare și personal
nedidactic.

SCOPURILE ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea
nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE,
Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Școala Populară de Arte și
Meserii „Vámszer Géza” are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai
pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Școala Populară de Arte și Meserii „Vámszer Géza” prelucrează datele dumneavoastră
cu caracter personal în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin
intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor de secretariat și contabilitate, în
scopul derulării următoarelor activități:

Prestarea activităților de învățământ/predare a cursurilor/orelor, întocmirea și
eliberarea documentelor de studiu, asigurarea manualelor și materialelor școlare,
burse, întocmirea declarațiilor fiscale și a domunentelor de contabilitate (facturare),
completarea registrelor privind elevii, cercetări statistice, programe, proiecte, relații
publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice,
formulare de acțiuni și reprezentare în instanță, organizare/derulare evenimente,
soluționare a cererilor, arhivare, gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT
(tehnologia informaţiei), supravegherea spațiilor conform dispozițiilor legale.
Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu
caracter personal îndeplinește una din următoarele condiții:

 persoana vizată și-a dat consimţământul;
 este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri la
cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care îi revine Școlii:
educaţie și cultură și în conformitate cu obiectul de activitate al acesteia;
 este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de/în interes public;
 este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Școală.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea derulării activităților mai sus descrise.
Odată cu crearea unui cont (account) pe site-ul www.nepsikola.ro, trebuie să acceptați
expres atât Termenii și condițiile, cât și Politica de prelucrare a datelor cu caracter
personal, prin bifarea căsuței corespunzătoare.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator, și sunt comunicate,
la cerere, numai următorilor destinatari: Inspectoratul Școlar, Baza de date națională a
educației, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Culturii, Administrația Finanțelor
Publice, Consiliul Județean Harghita.
Informaţiile prelucrate de către Școala Populară de Arte și Meserii „Vámszer Géza” NU
vor fi dezvăluite către terţe părţi pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing
sau comerciale ale acestora, fără consimţământul expres al persoanei vizate.

CE DREPTURI AVEȚI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DVS.

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene („cartă”) și articolul 16 alinea tul (1) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția
datelor cu caracter personal care o privesc.
Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sunt:

Dreptul la informare – înseamnă că trebuie să știti dacă datele dvs. personale sunt
procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute, de ce și de cine sunt prelucrate.
Dreptul de acces –  inseamna ca aveti dreptul de a accesa datele colectate de la /
despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita si de a obtine o copie a datelor dvs.
personale culese.
Dreptul la actualizare/rectificare –  inseamna aveti dreptul de a solicita rectificarea
sau stergerea datelor dumneavoastra personale, care sunt inexacte sau incomplete.
Dreptul de stergere – inseamna ca in anumite circumstante puteti cere ca datele dvs.
personale sa fie sterse din inregistrarile noastre.
Dreptul de a restrictiona procesarea –  in anumite conditii, aveti dreptul sa
restrictionati procesarea datelor dvs. personale.
Dreptul de a se opune procesarii – in anumite cazuri aveti dreptul sa va opuneti
procesarii datelor dvs. personale
Dreptul de a se opune prelucrarii automate –  inseamna ca aveti dreptul sa faceti
obiectii fata de procesarea automata, inclusiv de profilare; si sa nu faca obiectul unei
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata. Acest drept poate fi exercitat ori de
cate ori exista un rezultat al profilarii care produce efecte juridice care te afecteaza sau
te afecteaza in mod semnificativ.
Dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul sa obtineti datele dvs. personale intr-
un format adecvat sau, daca este posibil ca transfer direct de la un procesator la altul
Dreptul de a depune o plangere – in cazul in care refuzam cererea dvs. in
baza drepturilor de acces, va vom oferi un motiv de ce. Daca nu sunteti multumit de
modul in care a fost tratata solicitarea dvs., va rugam sa ne contactati.
Dreptul de ajutor de la autoritatea de supraveghere –  aveti dreptul la ajutorul unei
autoritati de supraveghere si dreptul la alte cai de atac, cum ar fi solicitarea de
despagubiri.
Dreptul de a vă adresa justiției.
Dreptul de a retrage consimtamantul – aveti dreptul retrage orice acord dat de
prelucrare a datelor dumneavoastra personale.
Vă informăm că în cadrul Școlii Populare de Artăși Meserii „Vámszer Géza”, este numit
ca responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: BAKOS KAROLY, având
nr.de tel. 0747183394, email: bkarolyd@yahoo.com .
Prin crearea unui cont (account) pe site-ul nostru, respectiv prin furnizarea unor
informații cu caracter personal prin intermediul site-ului, sunteți implicit de acord cu

prelucrarea acestor date, în conformitate cu prevederile legale, și în scopurile mai sus
arătate.
Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform legii, vă puteți adresa cu o cerere
scrisă, datată și semnată la secretariatul școlii noastre, la responsabilul pentru protecția
datelor cu caracter personal, sau la adresa de e-mail nepiskola@gmail.com.
De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, vă puteți
adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
sau/și instanțelor de judecată. Model de plângere puteți găsi la adresa Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
http://dataprotection.ro.
Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Bld. Magheru, nr. 28-30, Sector
1, București, Telefon: (+4) 0318 059 211, Fax: (+4) 0318 059 602, E-mail:
anspdcp@dataprotection.ro, Web: http://dataprotection.ro.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în
formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii
sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului
autorizat.
De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de
vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a
datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o
persoană.
În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a
securității datelor cu caracter personal:
(i) Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal
pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante
pentru scopurile declarate în această notă.
(ii) Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu
caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care au
nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și
persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să
îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu se
conformează politicilor privind protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane.
(iii) Măsuri tehnice specifice. Am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure că
securitatea datelor lor este protejată. Adoptăm măsuri ncesare în vederea protecției

datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive și accesului
neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii.
(iv) Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii
cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu
caracter personal.
(v) Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre,
anonimizăm/pseudoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucrăm,
astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.
SEMNIFICȚIA UNOR TERMENI FOLOSIȚI ÎN CUPRINSUL PREZENTEI NOTE
Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?
Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni
efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter
personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea.
Ce înseamnă date cu caracter personal?
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un
element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare,
un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Ce înseamnă operator de date cu caracter personal?
Operator de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile
și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Ce înseamnă Persoană împuternicită?
Persoana fizică sau juridică, autoritate sau alt organism care singur sau împreună cu
altele decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu
caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la
datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu
dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
Ce înseamnă Persoană vizată?

Persoana vizată este persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date
cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana
vizată.

POLITICA FIȘIERELOR COOKIE

Directiva UE 2009/136/EC stipulează că putem stoca cookie-uri pe computerul
dumneavoastră, dacă acestea sunt esenţiale pentru operaţiunile de pe site, dar că
pentru alte scopuri este nevoie de permisiunea dumneavoastră.
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat
pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se
accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul
utilizatorului către un server de-al nostru sau către un server al unei terțe părți.
Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și
prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.
Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile
noastre pentru a oferi servicii adaptate utilizatorilor.
Website-ul nostru foloseşte cookies strict necesare pentru funcţionarea optimă a
websiteului.